Standardy działania

Standardy ochrony praw dziecka w Fundacji Go’n’Act

(wersja 2020)

  1. Wstęp 

Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci. W Fundacji Go’n’Act wdrożone i realizowane są standardy i procedury zapewniające najwyższy możliwy poziom ochrony dzieci we wszelkich realizowanych programach i projektach, w codziennej działalności, oraz promujące dobro i ochronę dzieci wśród partnerów, sponsorów i innych podmiotów współpracujących z Fundacją. 

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie najwyższej możliwej ochrony dzieci oraz czytelne przedstawienie pracowniczkom, pracownikom, współpracowniczkom, współpracownikom, wolontariuszkom i wolontariuszom zasad, jakich należy przestrzegać, będąc częścią zespołu Fundacji Go’n’Act.

1.1 Podstawowe wartości i zasady wyznawane w Fundacji Go’n’Act dotyczące ochrony dzieci i ich dobrostanu:

1.2 Ponadto Fundacja Go’n’Act uznaje wartości i zasady przewidziane w następujących dokumentach:

1.3 Fundacja Go’n’Act chroni dzieci poprzez przyjęcie następujących dokumentów:

2. Standardy ochrony dzieci podczas rekrutowania pracowniczek, pracowników, współpracowniczek, wpółpracowników, wolontariuszek i wolontariuszy

Wszystkie osoby stale i/ub regularnie działające w fundacji, bez względu na to, czy wchodzą bezpośrednio w interakcje z dziećmi (na przykład prowadzą warsztaty dla dzieci czy mailowo odpowiadają na pytania młodzieży) czy realizują zadania, które nie przewidują interakcji z dziećmi (na przykład świadczą usługi graficzne czy księgowo-kadrowe), bez względu na to czy pobierają wynagrodzenie za swoją pracę czy świadczą ją wolontaryjnie, bez względu na to, czy pracują na rzecz Fundacji w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu czy akcyjnie, podlegają niniejszym procedurom rekrutacyjnym.

Celem procedur jest zapewnienie najwyższej możliwej ochrony dzieci oraz pozyskanie do współpracy odpowiednich osób, najlepiej odpowiadających standardom pracy Fundacji.

2.1 Ogłoszenia o poszukiwaniu pracowniczek, pracowników, współpracowniczek, wpółpracowników, wolontariuszek i wolontariuszy

We wszystkich komunikatach o poszukiwaniu osób do współpracy zostanie zamieszczona informacja o konieczności bezwzględnego przestrzegania niniejszych Standardów ochrony dzieci (oraz pozostałych obowiązujących w Fundacji Go’n’Act dokumentów), które jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o jakiekolwiek stanowisko (płatne, bezpłatne, długofalowe, jednorazowe) w Fundacji.

Ma to na celu nie tylko wybór najlepszych kandydatów, ale również komunikowanie poważnego zaangażowania Fundacji w kwestię ochrony dzieci oraz zniechęcenie potencjalnych kandydatów, którzy nie opowiadają się w sposób zdecydowany i jednoznaczny pełnej ochronie dzieci.

Obowiązkowe zapisy w każdym ogłoszeniu:

2.2 Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli procedura rekrutacyjna przewiduje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, będzie ona prowadzona z zachowaniem następujących zaleceń:

2.3 Zatrudnianie/Angażowanie pracowniczek, pracowników, współpracowniczek, wpółpracowników, wolontariuszek i wolontariuszy

Przed oficjalnym rozpoczęciem działania na rzecz Fundacji zostaną zrealizowane następujące kroki:

  1. Kandydat(ka) podpisze oświadczenie o zapoznaniu się, zrozumieniu i obietnicy przestrzegania wewnętrznych standardów Fundacji (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszych Standardów).
  2. Zostanie zweryfikowany status kandydata/kandydatki poprzez pobranie informacji z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
  3. Zostanie zweryfikowany status kandydata/kandydatki poprzez podpisanie deklaracji na temat popełnienia jakichkolwiek czynów karalnych w przeszłości (deklaracja stanowi załącznik nr 3 do niniejszych standardów).
  4. W przypadku osób, których czynności w ramach Fundacji, obejmować będą bezpośrednią interakcję z dziećmi, osoby z panelu rekrutacyjnego skontaktują się z przedstawicielami minimum dwóch poprzednich pracodawców (lub organizacji, z których kandydat(ka) był(a) wolontariuszką/wolontariuszem), innych niż członkowie rodziny kandydatki/kandydata w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w przedstawionym życiorysie oraz zdobycia informacji na temat postawy i zachowań kandydata/kandydatki w sytuacjach interakcji z dziećmi.

3. Standardy w zakresie wiedzy i świadomości na temat ochrony dzieci

Wszystkie osoby zaangażowane w działania programowe fundacji (szczególnie osoby wchodzące w bezpośrednie interakcje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i innymi opiekunami, nauczycielkami, nauczycielami i pozostałym członkiniami / członkami rad pedagogicznych, innymi osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą) mają obowiązek pozostawania na bieżąco z wiedzą na temat ochrony praw dziecka (zarówno w kontekście prawnym, jak i standardów branżowych).

W tym celu osoby te:

4. Standardy w zakresie interakcji z dziećmi i reagowania na nieprawidłowości

Wszystkie pracowniczki, pracownicy, współpracowniczki, współpracownicy, wolontariusze i wolontariuszki działają zawsze z poszanowaniem najwyższej możliwej ochrony dzieci oraz zawsze zgłaszają (władzom Fundacji lub odpowiednim służbom) wszelkie zauważone nieprawidłowości w zakresie ochrony dzieci lub braku poszanowania praw dziecka.

W szczególności przestrzegać należy następujących zasad:

(a) Pracowniczki, pracownicy, współpracowniczki, współpracownicy, wolontariusze i wolontariuszki nie mogą:

(b) Pracowniczki, pracownicy, współpracowniczki, współpracownicy, wolontariusze i wolontariuszki są zobowiązani/-ane do:

(c) Pogwałcenie niniejszych Standardów i/lub zaniedbanie zgłoszenia sytuacji pogwałcenia lub podejrzenia pogwałcenia niniejszych Standardów może być podstawą natychmiastowego wypowiedzenia stosunku zatrudnienia/współpracy/umowy wolontariat, a w przypadkach przewidzianych prawem – zawiadomienia odpowiednich służb.

(d) Kadry zarządzające Fundacji Go’n’Act dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia anonimowości osobom zgłaszającym nieprawidłowości oraz ochrony tych osób przed wszelkimi potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami zgłaszania pogwałcenia lub podejrzenia pogwałcenia Standardów ochrony dzieci.

5. Standardy w zakresie komunikacji zewnętrznej

Fundacja Go’n’Act używa w komunikacji zewnętrznej wizerunku różnych osób (w tym dzieci) oraz różnego rodzaju informacji w celach edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i fundraisingowych. Czynności te będą zawsze wykonywanie w poszanowaniu praw dziecka oraz przy uznaniu przez pracowniczki, pracowników, współpracowniczki, wpółpracowników, wolontariuszy i wolontariuszki odpowiedzialności za dobrostan dzieci, których wizerunek (lub inne informacje o nich) jest wykorzystywany.

5.1 Obowiązujące zasady w zakresie komunikacji zewnętrznej w kontekście ochrony praw dziecka 

W Fundacji Go’n’Act obowiązuje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (przyjęty uchwałą Fundacji nr 3/2017 z dnia 15 marca 2017 roku) oraz następujące zasady szczegółowe dotyczące zarówno komunikacji ustnej, jak i pisemnej i wizualnej:

5.2 Uwagi dodatkowe w zakresie komunikacji zewnętrznej w kontekście ochrony praw dziecka 

6. Standardy w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem komercyjnym

W Fundacji Go’n’Act rozumiemy zależności globalne pomiędzy zasadami codziennego funkcjonowania Fundacji a ich wpływem na poszanowanie prawa dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i nadmierną pracą (zgodnie z zapisami art 32 Konwencji o prawach dziecka). Kupując produkty niezbędne do działalności Fundacji należy kierować się następującymi zasadami:

Załącznik nr 1 do dokumentu

„Standardy ochrony praw dziecka w Fundacji Go’n’Act”

————————————————————————————————————

Przykładowe pytania – rozmowa kwalifikacyjne

Załącznik nr 2 do dokumentu

„Standardy ochrony praw dziecka w Fundacji Go’n’Act”

————————————————————————————————————

Ja, ___________________________________________ [imię i nazwisko] oświadczam, że zapoznałam/-em się z dokumentem „Standardy ochrony praw dziecka w Fundacji Go’n’Act” oraz, że się z nimi zgadzam i będę je stosować.

Ponadto oświadczam, że każdorazowe złamanie zasad (własne lub innej osoby zobowiązanej Standardami; poczynione umyślnie lub nieumyślnie) będę zgłaszać przynajmniej dwóm członkiniom zarządu.

——————————— ———————————

[podpis współpracownika] [data, miejscowość]

Załącznik nr 3 do dokumentu

„Standardy ochrony praw dziecka w Fundacji Go’n’Act”

————————————————————————————————————

Deklaracja kandydatki / kandydata do pracy w Fundacji Go’n’Act/ współpracy z Fundacją Go’n’Act / odbycia wolontariatu z Fundacji Go’n’Act

W celu zapewnienia najwyższej możliwej ochrony dzieci w działalności Fundacji Go’n’Act, prosimy o rzetelne i zgodne z prawdą wypełnienie poniżej deklaracji. Wszystkie dane wrażliwe podane w poniższym dokumencie będą traktowane jako dane poufne.

Imię i nazwisko kandydatki/kandydata:

  1. Karalność (sytuacja ogólna)

Oświadczam, że 

 – nigdy nie byłam/byłem skazana/-y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

– byłam/byłem skazana/-y) prawomocnym wyrokiem sądu za ____________________________________________________________________________ przez _______________________________________________________________________

w dniu ________________________ na _________________________________________ .

Mój komentarz do tego doświadczenia (okoliczności zdarzenia, powody złamania prawa, realizacja kary, dzisiejsza perspektywa):  

  1. Środki dyscyplinujące w następstwie niewłaściwej interakcji z dziećmi

Oświadczam, że

Gdzie?  _____________________________________________________________________ 

Kiedy?  _____________________________________________________________________ 

Przez? ______________________________________________________________________

Za jakie zachowanie?  _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Mój komentarz do tego doświadczenia (okoliczności zdarzenia, wyciągnięte wnioski, dzisiejsza perspektywa): 

——————————— ———————————

[podpis kandydatki / kandydata] [data, miejscowość]