Prawa dziecka

“Poczucie bezpieczeństwa i spokoju nie jest dane; jest wynikiem naszych działań jako społeczeństwa oraz władz publicznych. Jesteśmy winni dzieciom, najdelikatniejszym członkom naszego społeczeństwa, zapewnienie życia bez przemocy i strachu.”

NELSON MANDELA

Jako Fundacja działamy na rzecz zapewnienia dzieciom szczęśliwego dzieciństwa poprzez promowanie i ochronę praw dziecka. Prowadzimy inicjatywy edukacyjne, doradcze i interwencyjne. Stosujemy zróżnicowane formy pracy w celu zapewnienia poszanowania praw dzieci zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczymy o poszanowaniu praw. Na przykład:


=> Warsztaty dla przedszkolaków i klas wczesnoszkolnych “Z prawami dziecka za pan brat”,

=> Warsztaty dla licealistów “Inspirujący aktywiści walczący o prawa dziecka i prawa człowieka”.


2. Szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli i pozostałych członków rad pedagogicznych, dla rodziców, opiekunów, innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Na przykład:


=> “Wprowadzanie elementów edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej do szkół”,

=> “Porozumienie bez przemocy” – sztuka komunikacji na linii dorosły-dziecko (kontekst szkolny i/lub domowy).


3. Prelekcje dla dorosłych (dowolna grupa) z zakresu ochrony praw dziecka. Na przykład:


=> “Jak zgłaszać krzywdzenie dzieci” – spotkanie o skutecznym reagowaniu w przypadku, gdy jesteśmy świadkami krzywdzenia dzieci lub je podejrzewamy;

=> “Etyczna moda” – wykład na temat współczesnego niewolnictwa dzieci w krajach globalnego Południa oraz dyskusja o tym, jak poprzez codzienne decyzje konsumpcyjne, możemy mieć na tę sytuację wpływ.


4. Kampanie społeczne i informacyjne. Na przykład:


=> “Podróże a prawa dziecka” – kampania informująca o tym, jak chronić prawa lokalnych dzieci podczas dalekich podróży oraz jak zapobiegać ich wykorzystywaniu w sektorze turystycznym;

=> “Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym” – kampania, której celem jest wzrost świadomości m.in. na temat szkodliwego wpływu zmasowanej wolonturystyki na sytuację dzieci w domach dziecka.

5. Publikacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Na przykład:


=> “Konwencja o prawach dziecka napisana językiem przyjaznym dla dzieci”
=> “Kalendarz społeczników zasłużonych dla praw dziecka”


6. Pomoce dydaktyczne dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorów, edukatorek, trenerów i trenerek. Na przykład:


=> “Karty autorefleksji” przygotowujące nauczycieli i nauczycielki do wprowadzania do szkół elementów edukacji antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej i wielokulturowej.
=> “Ekspresówki” – ćwiczenia i inne aktywności promujące prawo do szacunku, godności, równego traktowania, które można wykorzystać podczas lekcji.


7. Publikacje informacyjne na temat praw dziecka. Na przykład:


=> Broszura “Jak zgłaszać krzywdzenie dzieci” – poradnik dla świadkom przemocy (i potencjalnej przemocy). [podlinkowanie pod publikację]
=> Broszura “Jak mądrze pomagać i zapobiegać komercyjnemu wykorzystaniu dzieci” o żebractwie dzieci i mądrych formach pomocy dzieciom pracującym na ulicy. [podlinkowanie pod publikację]


8. Pomoc w zgłaszaniu przemocy wobec dzieci. Oferujemy wsparcie świadkom stwierdzonej lub domniemanej przemocy wobec dzieci, m.in. w postaci:


=> doradztwa w samodzielnym zgłaszaniu przemocy,
=> przygotowywaniu wzorów zgłoszeń pisemnych (a także wysyłaniu zgłoszeń w imieniu świadków, którzy chcą pozostać anonimowi).


9. Pozostałe, niestandardowe formy działania. Na przykład:


=> Mobilna, trwała wystawa o prawach dziecka (zaprojektowana przez dzieci), którą bezpłatnie wypożyczamy na terenie Dolnego Śląska,
=> Obchody 30-lecia Konwencji o prawach dziecka, w ramach których m.in. podświetlane były na niebiesko wybrane budynki we Wrocławiu.

W ramach działań na rzecz ochrony i promowania praw dziecka współpracujemy z licznymi podmiotami, w tym z Rzecznikiem Praw Dziecka, UNICEF Polska, lokalnymi władzami publicznymi, podmiotami biznesowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi.