Fundacja

Fundacja

Fundacja Go’n’Act powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i młodych ludziach. Zgodnie ze statutem nadrzędnym celem fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju i dobrobytu dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i pomocową. Wierzymy, że to właśnie dzieci i młodzież są sercem całego społeczeństwa. Cały statut fundacji znajduje się tutaj. Sprawozdania z działalności można pobrać tutaj.

Misja

Misja

Misją naszego zespołu jest praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności (również w sytuacji, gdy dziecko lub młody człowiek należy do grupy mniejszościowej). Poprzez edukację, działania na rzecz praw dziecka, projekty integracyjne wspieramy też wychowanie obecnego pokolenia dzieci i młodzieży na odpowiedzialnych i moralnych obywateli, którzy w przyszłości zadbają o przyjazny, bezpieczny i sprawiedliwy świat. W celu realizacji naszej misji skupiamy się na działaniach w trzech obszarach: Prawa dziecka, Edukacja dla pokoju, Integracja społeczna dzieci i młodzież.

Wizja

Wizja

Nasza wizja to świat, w którym każde dziecko i każdy młody człowiek żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Świat, w którym wszyscy są sobie równi – bez względu na dzielące ich różnice w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym.

Fundacja powstała w 2015 roku i od tego czasu nieustannie poszerza zakres swoich inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży. W swoich działaniach wykorzystujemy różne formy pracy: rzecznictwo, warsztaty, szkolenia, wsparcie bezpośrednie, wymiany młodzieżowe, projekty “w terenie” z lokalną społecznością, kampanie społeczne i wiele innych. Wierzymy w siłę partycypacji społecznej. Staramy się, aby nasze projekty aktywnie angażowały dzieci i młodzież tak, aby byli oni autorami i współtwórcami różnych działań, a nie tylko biernymi odbiorcami. Realizujemy zarówno projekty lokalne, regionalne, jak i o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jesteśmy członkiem Grupy Zagranica, czyli federacji 54 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Jesteśmy członkiem lokalnej grupy Fair Trade Polska, której misją jest propagowanie idei oraz standardów sprawiedliwego handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa.