Edukacja dla pokoju

Edukacja dla pokoju to bardzo ważny obszar naszych działań – to właśnie od inicjatyw edukacyjnych rozpoczynaliśmy naszą fundacyjną historię. Bardzo intensywnie rozwijamy tę tematykę, ponieważ wierzymy, że “edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat” [Nelson Mandela]

Edukacja dla pokoju to bardzo ważny obszar naszych działań – to właśnie od inicjatyw edukacyjnych rozpoczynaliśmy naszą fundacyjną historię. Bardzo intensywnie rozwijamy tę tematykę, ponieważ wierzymy, że “edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat” [Nelson Mandela]

Edukacja wielokulturowa,
czyli proces oświatowo-wychowawczy, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych, szanowania ich oraz przygotowanie do dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur. Naszym celem jest głównie budowanie pozytywnych skojarzeń z innymi kulturami oraz otwartości na reprezentantów innych kultur.

Edukacja antyprzemocowa,
czyli propagowanie wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, które prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu konfliktów i przemocy zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i międzygrupowym (w tym międzynarodowym). My skupiamy się głównie na działaniach antyprzemocowych w szkołach oraz między grupami odmiennymi kulturowo czy obyczajowo.

Edukacja antydyskryminacyjna,
to “świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności” [równość.info]. Elementy antydyskryminacyjne obecne są we wszystkich naszych działaniach edukacyjnych.

Edukacja globalna,
jest pokazywaniem zależności, jakie istnieją między ludźmi i zjawiskami na całym świecie. Uczymy jak nasze jednostkowe, codzienne decyzje, mogą wpływać na zjawiska występujące w zupełnie innej części świata – środowisko, prawa człowieka czy gospodarkę. Na przykład jaki jest związek między zakupem taniej koszulki w sieciówce w Polsce, a niewolniczą pracą dzieci w Bangladeszu.

Edukacja obywatelska,
to – zgodnie z definicją Unii Europejskiej – “przygotowanie jednostek do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wyposażenie ich w niezbędna wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające wnoszenie znacznego wkładu w rozwój i dobrobyt społeczeństwa.”

Edukacja ekologiczna,
czyli kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu dbania o środowisko przyrodnicze. Ten rodzaj edukacji realizujemy zarówno jako niezależny temat (na przykład warsztaty o tym, jak zminimalizować nasz wpływ na zmianę klimatu) , jak i w postaci wplatania elementów poszanowania natury do innych naszych działań.

Odbiorcami naszych działań edukacyjnych są głównie dzieci i młodzież, ale pracujemy też z osobami dorosłymi (nauczycielkami i innymi członkami rad pedagogicznych, rodzicami i opiekunami).

Z naszymi prelekcjami docieramy też do szerszej publiczności (na przykład pracowników międzynarodowych korporacji czy uczestników festiwali podróżniczych).

Nasza obecna oferta edukacyjna znajduje się tutaj.