Edukacja globalna

Edukacja globalna to główny obszar naszych działań. Pokazuje zależności, jakie istnieją między ludźmi i zjawiskami na całym świecie. Uczymy jak nasze jednostkowe, codzienne decyzje, mogą wpływać na zjawiska występujące w zupełnie innej części świata – środowisko, prawa człowieka czy gospodarkę. Na przykład jaki jest związek między zakupem taniej koszulki w sieciówce w Polsce, a niewolniczą pracą dzieci w Bangladeszu.  

Edukacja międzykulturowa, czyli proces oświatowo-wychowawczy, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych, szanowania ich oraz przygotowanie do dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur. Naszym celem jest głównie budowanie otwartości na reprezentantów innych kultur oraz świadomości ich wzajemnego przenikania się.

Edukacja antyprzemocowa, czyli propagowanie wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, które prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu konfliktów i przemocy zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i międzygrupowym (w tym międzynarodowym). Skupiamy się głównie na działaniach antyprzemocowych w szkołach oraz tam, gdzie znajdują się przedstawiciele i przedstawicielki grup mniejszościowych.

Edukacja antydyskryminacyjna, to “świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności” [równość.info]. Elementy antydyskryminacyjne obecne są we wszystkich naszych działaniach edukacyjnych.

Edukacja dla pokoju przygotowuje ludzi do rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz wzmacnia w potrzebie działania na rzecz pokoju na świecie. Uświadamia konieczność działań w skali globu na rzecz sprawiedliwości, równości i przestrzegania praw człowieka, zgodnie z zapisami Deklaracji ONZ o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju. Sprzeciwia się romantyzowaniu wojen oraz udziału dzieci w nich.

Edukacja obywatelska, to – zgodnie z definicją Unii Europejskiej – “przygotowanie jednostek do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wyposażenie ich w niezbędna wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające wnoszenie znacznego wkładu w rozwój i dobrobyt społeczeństwa.”

Edukacja ekologiczna, czyli kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu dbania o środowisko przyrodnicze. Ten rodzaj edukacji realizujemy zarówno jako niezależny temat (na przykład warsztaty o tym, jak zminimalizować nasz wpływ na zmianę klimatu) , jak i w postaci wplatania elementów poszanowania natury do innych naszych działań.

Odbiorcami naszych działań edukacyjnych są głównie dzieci i młodzież, ale pracujemy też z osobami dorosłymi (nauczycielkami i innymi członkami rad pedagogicznych, rodzicami i opiekunami). Z naszymi prelekcjami docieramy też do szerszej publiczności (na przykład pracowników międzynarodowych korporacji czy uczestników festiwali podróżniczych). Nasza obecna oferta edukacyjna znajduje się tutaj.